Dura lex, sed lex (łac. Twarde prawo, ale prawo)

Regulaminy, zasady, statut PTDBT, polityka prywatności

(w rozwijalnych okienkach: kliknij znak + by rozwinąć lub – by zwinąć)

Regulamin Zakupów

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PTDBT.PL

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Serwis Internetowy PTDBT.pl prowadzi Polskie TowarzystwoTerapii Dialektyczno-Behawioralnej, ul. Uphagena 28/005, 80-237 Gdańsk, KRS: 0000652425 NIP: 9571090202 REGON:366073484 („PTDBT”).

2. Kontakt w sprawach reklamacji, rezygnacji, realizacji prawa konsumentów odstąpienia od umowy należy kierować na adres:
Polskie TowarzystwoTerapii Dialektyczno-Behawioralnej, ul. Uphagena 28/005, 80-237, Gdańsk
Sekretarz Zarządu: Magdalena Skuza-Singh tel. 510-055-519
e-mail: info@ptdbt.pl

3. Definicje
a) Użytkownik – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu i/lub która wykupiła usługi szkoleniowe (udział w kursie, szkoleniu, seminarium, konferencji).
b) Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
c) Uczestnik – osoba zgłoszona do korzystania z usług szkoleniowych.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży usług szkoleniowych organizowanych w postaci transakcji on-line na stronie www PTDBT, znajdującej się pod domeną ptdbt.pl .

2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja. Użytkownik przed uzyskaniem dostępu do serwisu, składa poprzez zaznaczenie widocznego pola oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz że, wyraża zgodę na przetwarzanie przez PTDBT danych osobowych.

3. Sprzedaż usług szkoleniowych odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie umowy na odległość, pomiędzy PTDBT, a Użytkownikiem.

4. Zgłoszenie zamówienia na uczestnictwo w kursie odbywa się za pomocą formularza on-line umieszczonego na stronie ptdbt.pl lub telefonicznie u organizującego szkolenie. Zgłoszenia Użytkowników przyjmowane są najpóźniej do jednego dnia roboczego przed rozpoczęciem kursu lub do wyczerpania dostępnych wolnych miejsc na danym kursie.
Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z PTDBT oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form.

5. Po wysłaniu formularza zakupu Usługi Szkoleniowej Użytkownik dokonuje zapłaty ceny za Szkolenie przelewem bankowym płatności minimum na 7 dni przed szkoleniem, a najpóźniej w dniu szkolenia.

6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Użytkownik składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Serwisu, składa ofertę zakupu określonej usługi na warunkach podanych w opisie usługi.

7. Ceny usług świadczonych przez Serwis są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Podawane są w złotych polskich. Ceny są wiążące w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika.

§ 3. WARUNKI TECHNICZNE DOSTĘPU DO SERWISU

1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest spełnienie następujących wymagań:
a) posiadanie dostępu do sieci Internet oraz przeglądarka obsługującą pliki cookies, a także dostęp do konta poczty elektronicznej;
b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7, lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 24, lub Chrome w wersji nie starszej niż 25, lub inna w której poprawnie działać będzie formularz zamówienia usług.

2. PTDBT nie zapewnia warunków technicznych wskazanych powyżej. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim (w szczególności koszty dostępu do sieci Internet).

§ 4. WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie należne Organizatorowi jest płatne na konto, Vivian Fiszer CENTRUM DBT EMOCJE, Modzelewskiego 58A/104
02-679 Warszawa, NIP: PL 5212967519, nr konta (Deutsche Bank) 83 1910 1048 2753 2109 3609 0001 do czasu utworzenia konta przez PTDBT. Część płatności zostaje przekazana na konto PTDBT.

2. Wynagrodzenie składa się z bezzwrotnego zadatku w wysokości 100 % ceny szkolenia, zadatek gwarantuje miejsce w danej edycji kursu i pokrywa przedpłaty, które reguluje PTDBT na poczet szkolenia.

3. W wypadku jednodniowych seminariów, szkoleń i konferencji wynagrodzenie należne PTDBT jest płatne na podstawie faktury pro forma wystawionej z terminem płatności na 7 dni przed szkoleniem, a najpóźniej w dniu szkolenia.

§ 5. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące świadczonych usług należy kierować na adres e-mail:. info@ptdbt.pl lub przesyłać listem poleconym na adres Polskie TowarzystwoTerapii Dialektyczno-Behawioralnej, ul. Uphagena 28/005, 80-237, Gdańsk, niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a. oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Użytkownika w związku ze złożoną reklamacją),
b. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
c. żądanie Użytkownika.

3. PTDBT rozpoznaje reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie dalszego postępowania na adres podany w zgłoszeniu.

4. Jeżeli w ciągu 14 dni PTDBT nie ustosunkuje się do żądań Użytkownika, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

§ 6. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W USŁUDZE SZKOLENIOWEJ

1. Rezygnację z uczestnictwa w usłudze szkoleniowej należy zgłosić PTDBT na adres email :info@ptdbt.pl mailowo lub listem poleconym na adres Polskie TowarzystwoTerapii Dialektyczno-Behawioralnej, ul. Uphagena 28/005, 80-237, Gdańsk.

2. W przypadku rezygnacji zadatek nie zostanie zwrócony, za wyjątkiem sytuacji losowych takich jak: choroba; śmierć osoby bliskiej (małżonka, wstępnego, wstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osoby pozostającej we wspólnym pożyciu); konieczność wywiązania się z obowiązków wobec organów władzy publicznej, takich jak stawiennictwo w sądzie w charakterze świadka, o której uczestnik dowiedział się po dokonaniu rejestracji.

3. W wypadku rezygnacji z przyczyn losowych wskazanych powyżej, powoływane okoliczności należy udokumentować.

4. W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania Użytkownik zobowiązany jest uiścić opłatę odpowiadającą wartości zajęć, w których uczestniczył. Z opłaty tej zwolnione są osoby, które rezygnują ze szkolenia z przyczyn losowych wskazanych powyżej.

5. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić PTDBT na podany w regulaminie adres email lub listem poleconym na wskazany w regulaminie adres.

6. W przypadku odwołania usługi szkoleniowej lub zmiany jej terminu, Użytkownik będący Konsumentem jest uprawniony do otrzymania w całości zwrotu wpłaconych wcześniej środków pieniężnych na poczet tej usługi.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY (dotyczy umów konsumenckich)

1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument ma możliwość odstąpienia bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów od zawartej z PTDBT umowy l w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia Usług Szkoleniowych rozpoczętych, za zgodą Konsumenta udzieloną przed upływem 14 dniowego terminu do jego odstąpienia.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak PTDBT możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie na adres: Polskie TowarzystwoTerapii Dialektyczno-Behawioralnej, ul. Uphagena 28/005, 80-237, Gdańsk lub wysłane w formie elektronicznej na adres info@ptdbt.pl

4. PTDBT niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

5. PTDBT dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest PTDBT.

2. Przy składaniu zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez PTDBT swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PTDBT może uniemożliwić dokonywanie przez Użytkownika zakupów lub świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. PTDBT przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu zawierania z Użytkownikiem i świadczenia usług na odległość oraz drogą elektroniczną oraz w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych droga elektroniczną.

4. PTDBT zapewnia, iż dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych i ich usunięcia.

6. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. PTDBT uprzedza i zastrzega sobie prawo do zmiany terminu organizowanych kursów, szkoleń i seminariów w konsekwencji zaistnienia okoliczności, za które PTDBT winy nie ponosi (np. choroba Wykładowcy, wypadek komunikacyjny, awaria etc).
Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od PTDBT kurs, szkolenie, czy seminarium nie będzie mogło odbyć się w planowanym terminie – zmiana terminu kursu nie stanowi zmiany umowy o organizację i przeprowadzenie kursu. O zmianie terminu i nowym terminie kursu Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą mailową.

2. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Użytkownikom są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody PTDBT.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego.

4. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania ze strony Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

5. PTDBT dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, jednakże PTDBT nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu.

6. Użytkownik akceptując Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie PTDBT statystyk swojej obecności i aktywności w Serwisie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Użytkowników.

7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki tak, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu.

8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PTDBT a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

9. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

10. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PTDBT a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę PTDBT.

11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2016 r. i dotyczy umów zawartych od tej daty.

Polityka Prywatności

Polityka prywatności
Czytając, przeglądając czy używając serwis internetowy ptdbt.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.
Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób Portal PTDBT obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać ptdbt.pl

Jakie dane o Tobie zbieramy?
Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego portalu będziesz poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.
Dane, o które będziesz proszony:
– w przypadku korzystania z formularzy kontaktowych to: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
– w przypadku korzystania z formularzy kontaktowych zapisu na szkolenie to: imię, nazwisko, stopień naukowy (nieobowiązkowy) numer telefonu, adres e-mail, zawód, informacja skąd dowiedziałeś się o wydarzeniu, oraz dane do faktury, jeśli jest potrzebna.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na stronie naszego portalu, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego,itp.
Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.
Dane zbierane podczas wypełniania formularza służącego do zgłoszenia udziału w warsztatach będą wykorzystane wyłącznie w celach kontaktowych lub wysłania certyfikatu uczestnictwa.
Dane zbierane podczas korzystania z formularzy kontaktowych będą wykorzystane w celu ułatwienia kontaktu z Tobą.

Wykorzystanie danych
Żadne dane identyfikacyjne użytkowników Serwisu, do żadnych celów, nie są przekazywane jakiejkolwiek osobie trzeciej.
Dane użytkowników, którzy zarejestrowali się w Serwisie w celu uzyskania dostępu do Newsletter’a są wykorzystywane w celu wysłania danemu użytkownikowi nowego Newsletter’a.
Portal PTDBT zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych informacji handlowych użytkownikom zarejestrowanym w bazie Newsletter’a, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody użytkownika w tym zakresie. Mogą to być w szczególności informacje o nowościach, oferty promocyjne lub inne wiadomości dotyczące PTDBT.
Dane osobowe zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem a Serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie użytkownika.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich

Wykorzystanie ciasteczek (“cookies”)
Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron, zamieszczane dla wygody i wiadomości użytkownika. PTDBT nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane polityki prywatności.

Zmiany naszej polityki prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt
Firma zbierająca dane: PTDBT
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na info@ptdbt.pl

Statut Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (PTDBT)
Statut Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (PTDBT)

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Stowarzyszenie “Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej”, zwane dalej Towarzystwem, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2
Siedzibą Towarzystwa jest miasto Gdańsk.

§ 3
1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4
Towarzystwo posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5
Towarzystwo współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 7
Celami Towarzystwa są:
1. Rozwijanie terapii dialektyczno-behawioralnej w Polsce.
2. Upowszechnianie wiedzy na temat terapii dialektyczno-behawioralnej.
3. Popularyzowanie stosowania terapii dialektyczno-behawioralnej w praktyce kliniczne, a także rozwijanie programów badawczych nad stosowaniem tej formy terapii.
4. Destygmatyzacja i wspieranie osób dorosłych cierpiących na zaburzenia osobowości, w tym zaburzenie osobowości z pogranicza (borderline) i zaburzenia pokrewne, a także dzieci i młodzieży z problemami w zakresie regulacji emocji i zachowaniami autodestrukcyjnymi, oraz ich bliskich, rodzin i opiekunów.
5. Nadzór na wdrażaniem terapii dialektyczno-behawioralnej w ośrodkach w Polsce i zapewnienie wysokiej jakości i przestrzegania zasad oraz zgodności z teorią leżącą u podstawy terapii dialektyczno-behawioralnej.
6. Propagowanie innych metod terapii opartych na dowodach oraz interwencji o potwierdzonej skuteczności dla osób dorosłych cierpiących na zaburzenia osobowości, w tym zaburzenie osobowości z pogranicza (borderline) i zaburzenia pokrewne, a także dzieci i młodzieży z problemami w zakresie regulacji emocji i zachowaniami autodestrukcyjnymi, oraz ich bliskich, rodzin i opiekunów.

§ 8
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
organizowanie szkoleń i warsztatów dla praktyków oraz osób zainteresowanych terapią dialektyczno behawioralną,
organizowanie i prowadzenie superwizji dla zespołów i terapeutów terapii dialektyczno-behawioralnej,
wydawanie akredytacji ośrodkom szkolącym w zakresie terapii dialektyczno-behawioralnej,
wydawanie certyfikatów lub akredytacji w zakresie prowadzenia terapii dialektyczno-behawioralnej na terenie Polski,
organizowanie konferencji, wykładów oraz innych wydarzeń o charakterze promocyjno-edukacyjnym,
inicjowanie i uczestniczenie w społecznych kampaniach informacyjnych na rzecz osób z zaburzeniami osobowości i zaburzeniami pokrewnymi, a także dzieci i młodzieży z problemami w zakresie regulacji emocji i zachowaniami autodestrukcyjnymi, oraz ich bliskich,
wydawanie książek, broszur i czasopism związanych z celami Towarzystwa,
tłumaczenie obcojęzycznych materiałów na język polski,
stworzenie i prowadzenie strony internetowej Towarzystwa,
stworzenie i prowadzenie bazy terapeutów i ośrodków DBT w Polsce,
stworzenie i prowadzenie internetowej bazy wiedzy dla osób cierpiących na zaburzenia osobowości i zaburzenia pokrewne, a także dzieci i młodzieży z problemami w zakresie regulacji emocji i zachowaniami autodestrukcyjnymi, oraz dla ich bliskich,
pomoc w organizowaniu lokalnych grup samopomocy dla osób z zaburzeniami osobowości i z zaburzeniami pokrewnymi, a także dzieci i młodzieży z problemami w zakresie regulacji emocji i zachowaniami autodestrukcyjnymi, oraz ich bliskich,
stworzenie i prowadzenie ogólnopolskiej całodobowej infolinii dla osób z zaburzeniami osobowość, i z zaburzeniami pokrewnymi, a także dzieci i młodzieży z problemami w zakresie regulacji emocji i zachowaniami autodestrukcyjnymi, oraz ich bliskich.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 9
Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.

Towarzystwo zrzesza członków:
a. zwyczajnych,
c. wspierających
d. honorowych

§ 10
1. Członkami zwyczajnym Towarzystwa stają się wszyscy uczestnicy Zebrania Założycielskiego Towarzystwa.
2. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która złoży deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd.
3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 11
1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Towarzystwa.
2. Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania, podejmowanej na wniosek Zarządu.
§ 12
1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 13
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa,
korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Towarzystwa,
udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
zgłaszania wniosków co do działalności Towarzystwa,
otrzymywania wydawnictw i materiałów informacyjno-szkoleniowych Towarzystwa na warunkach preferencyjnych.

§ 14
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
brania udziału w działalności Towarzystwa i w realizacji jego celów,
uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
przestrzegania Statutu i uchwał władz Towarzystwa,
regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 15
Członek honorowy ma prawo zwyczajnego członka – bez czynnego i biernego prawa wyborczego i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.

§ 16
1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.
§ 17
1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Towarzystwa złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Towarzystwa.
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. utraty osobowości prawnej członka wspierającego – osobę prawną lub wstrzymania zadeklarowanej pomocy dla Towarzystwa.
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Towarzystwie przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Towarzystwa

§ 18
Władzami Towarzystwa są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

§ 19
1. Władze Towarzystwa wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład władz Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 20
Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 21
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Towarzystwa trwa 2 lata.

Walne Zebranie Członków

§ 22
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz na 2 lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7. Walne Zebranie Członków może odbyć się za zgodą wszystkich członków Towarzystwa, poza siedzibą Towarzystwa, w Warszawie.

§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
określenie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa,
uchwalanie zmian Statutu,
wybór i odwoływanie wszystkich władz Towarzystwa,
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa,
rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych Towarzystwa od uchwał Zarządu,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.

Zarząd

§ 24
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Sekretarza wybieranych przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
3. Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu wybierany jest w odrębnym głosowaniu (przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa).
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
5. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.

§ 25
Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa,
a. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c. zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. przyjmowanie i wykluczanie członków Towarzystwa,
g. zwoływanie Walnego Zebrania,
h. ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 26
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu osobowego Zarządu.
2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§ 27
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym Przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

§ 28
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Towarzystwa,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Towarzystwa i Zarządu Towarzystwa,
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w określonym terminie

Rozdział IV. Działalność gospodarcza

§ 29
1. Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z)
2. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
3. Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z)
4. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
5. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
6. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
7. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
8. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
9. Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
10. Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z)
11. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z).
12. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z).

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 30
1. Źródłami majątku Towarzystwa są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
d. dochody z majątku Towarzystwa, dochody z własnej działalności.
2. Towarzystwa prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd.

Sposób reprezentacji

§ 31
Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 32
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 33
1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 30.11.2016

Podpisano:
Zarząd Polskiego Towarzystwa DBT

Nadal Potrzebujesz Pomocy, napisz do nas!

Wszelkie inne pytania odpowiadamy mailem info@ptdbt.pl albo pod telefonem Magdalena Skuza-Singh tel. 510-055-519

Newsletter PTDBT

Newsletter PTDBT

Zapisz się, byśmy mogli Cie powiadomić o wszelkich nowościach, wydarzeniach i szkoleniach związanych z naszymi celami statutowymi.

Zapisując się na newsletter, zgadzasz się z naszą polityką prywatności dostępną na naszej stronie regulamin i statut.

Udało Ci się zapisać na nasz newsletter