Zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży i dorosłych –

Skuteczne wsparcie w kryzysie

 

Poznaj skuteczne terapie!

Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (PTDBT) ma zaszczyt zaprosić na transmisję ONLINE wyjątkowego wydarzenia pt. „Zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży i dorosłych – skuteczne wsparcie w kryzysie„, które odbędzie się 17 maja w godzinach 9:00-12:30 . W trakcie spotkania skupimy się na prezentacji innowacyjnych metod leczenia, profilaktyki oraz wsparcia osób doświadczających kryzysów psychicznych, w tym kryzysów suicydalnych, samookaleczeń oraz angażujących się w zachowania autodestrukcyjne.

Spotkanie zgromadzi międzynarodowych ekspertów, którzy podzielą się swoim bogatym doświadczeniem i wiedzą na temat skutecznych interwencji w terapii indywidualnej, rodzinnej i środowiskowej. Wśród prelegentów znajdą się wybitne postacie takie jak Prof. Alan E. Fruzzetti, Dr Armida Rubio Fruzzetti, Prof. Daniel Flynn oraz Dr Mary Kells. Zaprezentują oni najnowsze badania i skuteczne metody leczenia z wykorzystaniem Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (DBT) oraz programów Family Connections i Clinician Connections, które stanowią klucz do przeciwdziałania problemom zdrowia psychicznego

Prelegenci

prof. Alan Fruzzetti

Prof. Alan E. Fruzzetti – jest Kierownikiem Badań w Fundacji Badań nad Samobójstwem/University College Cork, odpowiedzialnym za nadzór i wdrażanie w Narodowym Zespole Szkoleniowym DBT, pracuje na wydziale Harvard Medical School (obecnie w niepełnym wymiarze godzin) oraz jest profesorem emerytowanym na Uniwersytecie Nevady-Reno. Uzyskał tytuł magistra i doktora na Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle.

dr Armida Rubio Fruzzetti, USA

Dr Armida Rubio Fruzzetti jest Zastępcą Dyrektora Kliniki Ambulatoryjnej 3East DBT dla Młodzieży w Szpitalu McLean oraz wykładowcą na Harvard Medical School. Armida przeszkoliła specjalistów w Stanach Zjednoczonych, Europie i na Bliskim Wschodzie z zakresu Dialektycznej Terapii Behawioralnej (DBT) oraz DBT dla rodziców, par i rodzin

prof Daniel Flynn

Dr Daniel Flynn jest psychologiem klinicznym z certyfikatem Stowarzyszenia psychologów w Irlandii oraz Głównym Menedżerem Psychologii Koordynującym Usługi Psychologiczne Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży w ramach Health Service Executive (HSE) w hrabstwach Cork i Kerry w Irlandii.

dr Mary Kells

Dr Mary Kells jest Głównym Psychologiem Klinicznym pracującym jako Kierownik Kliniczny w Narodowym Zespole Szkoleniowym z zakresu Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (DBT) w Health Service Executive w Irlandii. Jest również Starszym Wykładowcą Wizytującym na Wydziale Psychologii Stosowanej, University College Cork.

Czekamy na Ciebie

To spotkanie ma szczególne znaczenie dla przedstawicieli publicznego sektora opieki zdrowotnej i sektora edukacji, oferując nie tylko cenne informacje na temat efektywnego wsparcia osób w kryzysie, ale także możliwość dyskusji i wymiany doświadczeń na temat wdrażania tych metod za granicą i w polskich warunkach.

Wydarzenie będzie doskonałą okazją do zdobycia wiedzy na temat skutecznych form wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego. Przewidziane jest tłumaczenie symultaniczne oraz transmisja online.

Działajmy razem!

To wyjątkowa okazja, aby zainspirować się międzynarodowymi doświadczeniami i rozpocząć dialog na temat wdrażania skutecznych i systemowych metod wsparcia w polskim systemie ochrony zdrowia psychicznego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym ważnym wydarzeniu, które może stanowić punkt zwrotny w podejściu do opieki nad zdrowiem psychicznym w Polsce.

.

To wydarzenie jest bezpłatne.

Jeśli jednak doceniasz naszą pracę i nasze działania, to będziemy wdzięczni za wpłatę darowizny w dowolnej kwocie. 

Program spotkania

Zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży i dorosłych –

Skuteczne wsparcie w kryzysie

WIEDZA, KTÓRA DAJE NADZIEJĘ

Transmisja ONLINE

9:00 – 09:30

 

Od cierpienia do życia wartego przeżycia : terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) jako kompleksowy program leczenia zmniejszający samookaleczenia, hospitalizacje i próby samobójcze | prof. Alan Fruzzetti, , USA

Każda społeczność i rodzina, a także każdy system opieki zdrowotnej nad zdrowiem psychicznym, obejmuje opieką osoby z ciężką i przewlekłą dysregulacją emocji i zachowania. Osoby te angażują się w próby samobójcze, samookaleczenia nie suicydalne. Ich funkcjonowanie wiąże się z powtarzającymi się hospitalizacjami psychiatrycznymi i korzystaniem z oddziałów ratunkowych psychiatrii, a także z wysokimi kosztami jakie ponosi zarówno rodzina, jak i systemami opieki zdrowotnej. DBT to kompleksowy program interwencji, który wykazał znaczące poprawy we wszystkich tych obszarach, i został uznany za opłacalny pomimo intensywności leczenia. Prof. Fruzzetti podkreśli: a) kluczowe składniki skutecznej terapii DBT, b) potrzebne szkolenia dla terapeutów, aby skutecznie dostarczać DBT, c) podsumowanie wyników zarówno dla nastolatków, jak i dorosłych, które zostały potwierdzone w setkach programów leczenia DBT na całym świecie; oraz d) kluczowe kwestie w skutecznym wdrażaniu programów DBT.

9:30 – 10:00

 

Interwencje systemowe: Family Connections i Clinician Connections | dr Mary Kells, , Irlandia

Interwencje środowiskowe i rodzinne, takie jak Family Connections (FC) i Clinician Connections (CC), odgrywają kluczową rolę w wsparciu osób z poważną dysregulacją emocji i zachowania. Program FC, oparty na dowodach naukowych, oferuje członkom rodzin osób cierpiących na chroniczną dysregulację emocji, w tym BPD, kompleksową psychoedukację i nauczanie umiejętności radzenia sobie. Opracowany w 2004 roku przez A.Fruzzettiego i P.Hoffman, FC ma na celu nie tylko poprawę funkcjonowania rodziny, ale także wzmacnianie wsparcia cierpiących na dysregulację emocji jej członków, co ma istotne znaczenie dla lepszego radzenia sobie z trudnościami. Program CC, będący rozwinięciem FC, skierowany jest do klinicystów i ma na celu zapobieganie wypaleniu zawodowemu przez oferowanie narzędzi do zarządzania własnymi emocjami i efektywnego wsparcia pacjentów. Wprowadzenie FC i CC do publicznych placówek służby zdrowia ma zasadnicze znaczenie dla podnoszenia jakości opieki zdrowotnej, oferując skuteczne metody wsparcia zarówno dla pacjentów, jak i personelu. Realizacja tych programów na szeroką skalę może znacząco przyczynić się do poprawy zdrowia psychicznego w społeczeństwie, promując jednocześnie kulturę opartą na współczuciu i wsparciu.

10:00 – 10:30

 

Dlaczego zaangażowanie rodziców, partnerów i rodzin w terapię ma znaczenie i jak to zrobić | dr Armida Rubio Fruzzetti, USA

Włączenie rodzin do interwencji mających na celu leczenie problemów z dysregulacją emocji i zachowania może mieć ogromne znaczenie dla wyników leczenia. Ta prezentacja przedstawi krótki przegląd kluczowych badań, które demonstrują poprawę w wynikach indywidualnych wynikającą z zaangażowania rodzin w leczenie. Dodatkowo, omówione zostaną implikacje dla publicznych systemów opieki zdrowotnej.

10:30 – 10:45

 

Przerwa kawowa

10:45 – 11:15

 

Wprowadzanie DBT w krajowym, publicznym systemie ochrony zdrowia psychicznego: kluczowe rezultaty i zaktualizowane ścieżki szkoleniowe gwarantujące utrzymanie ciągłości programu, | prof. Daniel Flynn, Irlandia

Prezentacja ta skupi się na kluczowych tematach dotyczących zmian w praktyce klinicznej: wdrażania opartych na dowodach modeli leczenia pasujących do publicznego systemu opieki zdrowotnej, zrozumienia barier i czynników sprzyjających, a także na możliwościach skalowania usług w kierunku trwałości i optymalizacji szkolenia zespołów leczenia. Zostaną omówione wyniki Narodowego Projektu Dialektycznej Terapii Behawioralnej (DBT) w Irlandii, który rozpoczął się w 2013 roku, podkreślające skuteczność DBT w poprawie wyników leczenia wśród dorosłych i nastolatków w środowiskowych usługach zdrowia psychicznego, oraz jego ekonomiczną opłacalność. Przedstawione zostaną znaczące redukcje w zachowaniach autoagresywnych, myślach samobójczych i depresji, a także w liczbie hospitalizacji i wizyt w oddziałach ratunkowych. Prezentacja uwypukli korzyści płynące ze skoordynowanego podejścia do wdrażania DBT oraz przedstawi zrewidowany model szkoleniowy, mający na celu adresowanie kluczowych barier i optymalizację modelu w irlandzkim systemie zdrowia psychicznego.

11:15-11:45

 

Skuteczność treningu umiejętności DBT STEPS-A w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych dla młodzieży | prof. Daniel Flynn, Irlandia

Prezentacja ta skupi się na programie Dialectical Behaviour Therapy Skills Training for Emotional Problem Solving for Adolescents (DBT STEPS-A), nowatorskiej metodzie w edukacji społeczno-emocjonalnej młodzieży. Program ten, zakorzeniony w podejściu DBT, ma na celu wyposażenie młodzieży w wieku 12-19 lat w umiejętności niezbędne do skutecznego radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach, podejmowaniu decyzji oraz strategii radzenia sobie. Skupiając się na pilotażowym badaniu przeprowadzonym w Irlandii, prezentacja ukaże, jak DBT STEPS-A został zastosowany poza USA i jakie przyniósł wyniki w porównaniu z grupą kontrolną. Wyniki badania wskazują na statystycznie istotne efekty programu w zakresie redukcji dolegliwości emocjonalnych i problemów internalizacyjnych u uczestników. Duże wielkości efektów podkreślają jego potencjał we wspieraniu młodzieży. Omówione zostaną również sugestie dotyczące dalszego dopracowania programu, aby stał się jeszcze bardziej dostępny dla młodzieży. Prezentacja ta zarysuje znaczenie DBT STEPS-A jako wartościowego narzędzia w promowaniu zdrowia psychicznego i odporności wśród młodzieży w kontekście szkolnym.

11:45-12:15

 

Dyskusja panelowa z profesjonalistami, którzy wdrażają DBT i Family Connections w ośrodkach świadczących terapię w ramach publicznej opieki zdrowotnej w Polsce

Agnieszka Góras, Ośrodek dla osób uzależnionych SP ZOZ „Nowy Dworek”

Dr Bartłomiej Taurogiński, Kierownik oddziału Szpitala w Krakowie

Katarzyna Fąk, Kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego, Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

12:15-12:30

 

Pytania i odpowiedzi

12:30

 

Zakończenie spotkania i podziękowanie

Prelegenci

Prof. Alan E. Fruzzetti – jest Kierownikiem Badań w Fundacji Badań nad Samobójstwem/University College Cork, odpowiedzialnym za nadzór i wdrażanie DBT w Narodowym Zespole Szkoleniowym DBT w Irlandii, pracuje na wydziale Harvard Medical School (obecnie w niepełnym wymiarze godzin) oraz jest profesorem emerytowanym na Uniwersytecie Nevady-Reno. Uzyskał tytuł magistra i doktora na Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle. Alan jest współzałożycielem Centrum DBT i Rodzin, Centrum Edukacji o Traumie i Stresie oraz Światowego Stowarzyszenia DBT, byłym prezesem National Education Alliance for Borderline Personality Disorder (NEA-BPD). Jego badania i praca kliniczna skupiają się na związkach między dysregulacją emocjonalną a procesami interpersonalnymi oraz rodzinnymi jak również na rozwijaniu skutecznych interwencji indywidualnych i rodzinnych. Wspólnie z dr Perry Hoffmann stworzył program Family Connections, oferujący bezpłatne wsparcie dla rodziców i partnerów osób z problemami z regulacją emocjonalną, w tym z zaburzeniami osobowości typu borderline. Jest autorem ponad 130 prac badawczych i klinicznych oraz rozdziałów książek, dwóch książek. Prowadził wykłady i szkolenia dla profesjonalistów i szerokiej publiczności w ponad dwudziestu krajach na temat BPD, DBT, samobójstw, stresu i traumy oraz interwencji rodzinnych DBT. Od 2019 roku profesor Fruzzetti prowadzi szkolenia i wspiera Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej w rozwijaniu programu szkoleniowego dla terapeutów DBT oraz wdrażaniu programu Family Connections w Polsce.

Dr Armida Rubio Fruzzetti jest Zastępcą Dyrektora Kliniki Ambulatoryjnej 3East DBT dla Młodzieży w Szpitalu McLean oraz wykładowcą na Harvard Medical School. Armida przeszkoliła specjalistów w Stanach Zjednoczonych, Europie i na Bliskim Wschodzie z zakresu  Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (DBT) oraz DBT dla rodziców, par i rodzin. Udzielała obszernej superwizji klinicznej w zakresie DBT w Stanach Zjednoczonych i za granicą, pracując w różnych placówkach klinicznych z wykorzystaniem DBT dla dorosłych i młodzieży, dzieci przedokresu dojrzewania oraz par i rodzin. Oprócz pracy klinicznej prowadziła badania dotyczące interakcji rodzic-dziecko i rozwoju dysregulacji emocji. Armida posługuje się biegle językiem angielskim i hiszpańskim, pracując w społeczności hiszpańskojęzycznej ze szczególnym naciskiem na dostęp do opieki zdrowotnej psychicznej i edukację wyższą. Obecnie pracuje nad dostosowaniem DBT do użytku wśród nastolatków z cukrzycą typu 1, którzy borykają się z tendencjami samobójczymi i nieprzestrzeganiem zaleceń medycznych, oraz nad dostosowaniem programu NEA-BPD Family Connections dla rodziców przedokresu dojrzewania.

Prof. Daniel Flynn jest psychologiem klinicznym z certyfikatem Stowarzyszenia psychologów w Irlandii oraz Głównym Menedżerem Psychologii Koordynującym Usługi Psychologiczne Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży w ramach Health Service Executive (HSE) w hrabstwach Cork i Kerry w Irlandii. Pełni funkcję Profesora Afiliowanego na Wydziale Psychologii Stosowanej University College Cork (UCC) w Irlandii. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w pracy w usługach zdrowia psychicznego. Jego zainteresowania kliniczne koncentrują się na pracy z osobami, które mają trudności z regulacją emocji i angażują się w zachowania autoagresywne o wysokim ryzyku, oraz rozważaniu wpływu tych zachowań na rodziny i systemy. W ostatnich latach skupił się nie tylko na interwencji, ale również na zapobieganiu problemom zdrowia psychicznego, analizując zarówno dostawców usług zdrowia psychicznego, jak i populacje szkolne. Jest twórcą inicjatywy PSYCHED, współpracując z Cork Health Cities i agencjami partnerskimi, aby promować zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie w miejscach pracy i społecznościach na terenie miasta i hrabstwa

Dr Mary Kells jest Głównym Psychologiem Klinicznym pracującym jako Kierownik Kliniczny w Narodowym Zespole Szkoleniowym z zakresu Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (DBT) w Health Service Executive w Irlandii. Jest również Starszym Wykładowcą Wizytującym na Wydziale Psychologii Stosowanej, University College Cork. Mary ukończyła licencjat z psychologii na Narodowym Uniwersytecie Irlandii w Galway (NUIG) oraz magisterium z psychologii stosowanej na Uniwersytecie Ulster. Doktorat z psychologii klinicznej uzyskała na NUIG w 2008 roku.

Mary interesuje się prowadzeniem badań i interwencji dla osób z poważną dysregulacją emocjonalną, a także dla ich rodzin. Szkolenie z DBT ukończyła w 2010 roku i otrzymała akredytację jako terapeuta DBT w 2016 roku. Szkolenie z programu Family Connections ukończyła w 2011 roku, a w 2016 roku stała się trenerem. Oprócz prowadzenia szkoleń z programu Family Connections dla klinicystów i członków rodzin, Mary nadal realizuje zarówno DBT, jak i Family Connections dla osób z wysokim ryzykiem zachowań autoagresywnych i ich rodzin w lokalnych usługach zdrowia psychicznego. W Narodowym Zespole Szkoleniowym DBT w Irlandii, Mary szkoli klinicystów w zakresie prowadzenia DBT i pokrewnych interwencji oraz wspiera zespoły DBT w wyzwaniach związanych z wdrażaniem tej terapii. Mary opublikowała badania dotyczące skuteczności i zastosowania DBT oraz pokrewnych interwencji w społecznościach.

Goście panelu dyskusyjnego

lek. Bartłomiej Taurogiński – specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży oraz psychoterapii dzieci i młodzieży. Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej. Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (II poziom referencyjny) Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w skład którego wchodzą Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradnia Psychiatrii Dzieci i Młodzieży z Ambulatorium Terapii Rodzin. Asystent w Pracowni Psychologii i Psychoterapii Systemowej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej i terapii rodzin. Pracuje z młodzieżą z zaburzeniami odżywiania oraz z nieprawidłowo kształtującą się osobowością i ich rodzinami.

Katarzyna Fąk, mgr psychologii, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta PPTPB, specjalista psychoterapii uzależnień, w trakcie certyfikacji z terapii schematu. Kierownik przyszpitalnej ambulatoryjnej Poradni Zdrowia Psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo Koordynacyjnym, Bielańskie Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie przy Szpitalu Bielańskim. Ukończyła szkolenie całościowe DBT COMPREHENSIVE – wielka pasjonatka wdrażania DBT w codzienną praktykę kliniczną w Centrum Zdrowia Psychicznego /m.in. w programie podwójnej diagnozy/. Lider treningu FC – z przyjemnością rozpoczynająca kolejną edycje Treningu FC dla rodzin przy Szpitalu Bielańskim oraz dla wychowawców i dyrektorów Domów Dziecka. Wykładowca UKSW i Szkół Psychoterapii. Lider i założyciel Bielańskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego, mającej na celu współpracę koordynacje i pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz zdrowia psychicznego w dzielnicy Warszawa – Bielany. Na co dzień spełniony psychoterapeuta – oprócz procesów indywidualnych, prowadzi m.in trening umiejętności DBT, Trening Familly Connections oraz m.in grupę dla kobiet z zab. osobowości oraz grupę II diagnozy

Agnieszka Góras, Dyrektorka Ośrodka dla Osób Uzależnionych SP ZOZ „Nowy Dworek”,specjalistka psychoterapii uzależnień, Psychoterapeutka Systemowa w trakcie certyfikacji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (WTTS) Pracę w Ośrodku w Nowym Dworku rozpoczęła w roku 2007 przechodząc od tego czasu wszystkie szczeble stanowisk – wychowawca/nadzór, specjalistka psychoterapii uzależnień, kierowniczka oddziału odwykowego, dyrektorka. Pomysłodawczyni utworzenia przy Ośrodku wyodrębnionego hostelu dla matki z dzieckiem, gdzie borykające się z uzależnieniem pacjentki mogą w trakcie terapii odwykowej przebywać wraz z dziećmi. Człowiek III sektora, od 2009 roku związana z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Joker. Współautorka i współprowadząca treningu wychowawczego oraz grupy wsparcia dla kobiet uzależnionych będących matkami. Obecnie wolontariuszka Stowarzyszenia pracująca głównie w zakresie psychoterapii indywidualnej z osobami dorosłymi

Komitet organizacyjny

Osoby tłumaczące prezentacje

Nie byłoby tego wydarzenia gdyby nie zaangażowanie wielu osób. Joanna, obydwie Natalie i Anna  w sposób szczególny przyczyniają się do realizacji tego wydarzenia. Bardzo dziękuję Wam za zaangażowanie

Magdalena Tylko

Przewodnicząca komitetu

Newsletter

Nie chesz nic przegapić? Zapisz się na nasz newsletter

Zapisz się, aby nie przegapić żadnej wiadomości!

* indicates required
Newsletter
Bezpłatnych wydarzeniach dla wszystkich
Bezpłatne szkolenia dla terapeutów
Płatne szkolenia dla terapeutów
Treningi umiejętności DBT dla pacjentów (płatne)
Administratorem danych jest Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej z siedzibą w Gdańsku 80-288, przy ul. Politechnicznej 9/7. Kontakt z Administratorem danych: Dane będą przetwarzane do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o działaniach statutowych Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej.
Możesz zrezygnować z newslettera klikając link w stopce e-maila. Informacje na temat naszej polityki prywatności znajdziesz na stronie ptdbt.pl/klauzula_informacyjna
We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Do zobaczenia wkrótce!

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)