Polskie Towarzystwo DBT

Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia  o ochronie  danych  osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 roku

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) i Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie  danych  osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest  Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, w imieniu której działa Przewodnicząca Zarządu Magdalena Muracka-Tylko 

Kontakt z Przewodniczącą Zarządu:

  • drogą papierową na adres: ul. Politechniczna 9/7, 80-288 Gdańsk
  • mailowo:

 

Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych:

Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest za pomocą skrzynki mailowej

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Dane przetwarzane są w celu realizowania działań statutowych stowarzyszenia, przekazywania informacji o nadchodzących szkoleniach i podejmowanych inicjatywach w stowarzyszeniu oraz do organizacji wydarzeń. Dodatkowo dane przetwarzane są w celu kontaktu z członkami stowarzyszenia oraz wolontariuszami. Podczas organizacji szkolenia dane przetwarzane są w celu prawidłowych rozliczeń i wystawienia zaświadczeń.

Podstawą prawną przetwarzania danych są:

  1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
  2. Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), in. RODO
  4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

 

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  1. Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, będą przechowywane do momentu wniesienia przez Panią/ Pana sprzeciwu. Dodatkowo dokumentacja członków stowarzyszenia oraz wolontariuszy przechowywana jest przez okres 5 lat od czasu rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu. Po zakończonym szkoleniu dane uczestników przetwarzane są przez okres 5 lat. Dane rodzin objętych treningiem Family Connections przetwarzane są przez okres 6 lat od zakończenia treningu.
  2. Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, liczony od końca roku w którym umowa wygasła dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

 

Odbiorcy Twoich danych

Odbiorcami Pani/Pana danych będą:

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielanie przez nasze stowarzyszenia świadczeń (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych), innym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego i statutowego, w przypadku podania niepełnych danych zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia danych.

 

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.