Statut

Statut Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (PTDBT)

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

  1. Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej”, zwane dalej Towarzystwem, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2
Siedzibą Towarzystwa jest miasto Gdańsk.

§ 3
1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działania poza granicami
kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4
Towarzystwo posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5
Towarzystwo współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na
zasadach pełnej autonomii.

§ 6
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich
działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 7
Celami Towarzystwa są:
1. Rozwijanie terapii dialektyczno-behawioralnej w Polsce.
2. Upowszechnianie wiedzy na temat terapii dialektyczno-behawioralnej.
3. Popularyzowanie stosowania terapii dialektyczno-behawioralnej w praktyce kliniczne, a
także rozwijanie programów badawczych nad stosowaniem tej formy terapii.
4. Destygmatyzacja i wspieranie osób dorosłych cierpiących na zaburzenia osobowości, w
tym zaburzenie osobowości z pogranicza (borderline) i zaburzenia pokrewne, a także dzieci i
młodzieży z problemami w zakresie regulacji emocji i zachowaniami autodestrukcyjnymi, oraz
ich bliskich, rodzin i opiekunów.
5. Nadzór na wdrażaniem terapii dialektyczno-behawioralnej w ośrodkach w Polsce i
zapewnienie wysokiej jakości i przestrzegania zasad oraz zgodności z teorią leżącą u
podstawy terapii dialektyczno-behawioralnej.
6. Propagowanie innych metod terapii opartych na dowodach oraz interwencji o
potwierdzonej skuteczności dla osób dorosłych cierpiących na zaburzenia osobowości, w tym
zaburzenie osobowości z pogranicza (borderline) i zaburzenia pokrewne, a także dzieci i
młodzieży z problemami w zakresie regulacji emocji i zachowaniami autodestrukcyjnymi, oraz
ich bliskich, rodzin i opiekunów.

§ 8
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
a. organizowanie szkoleń i warsztatów dla praktyków oraz osób zainteresowanych terapią
dialektyczno behawioralną,
b. organizowanie i prowadzenie superwizji dla zespołów i terapeutów terapii dialektyczno-
behawioralnej,
c. wydawanie akredytacji ośrodkom szkolącym w zakresie terapii dialektyczno-behawioralnej,
d. wydawanie certyfikatów lub akredytacji w zakresie prowadzenia terapii dialektyczno-
behawioralnej na terenie Polski,
e. organizowanie konferencji, wykładów oraz innych wydarzeń o charakterze promocyjno-
edukacyjnym,
f. inicjowanie i uczestniczenie w społecznych kampaniach informacyjnych na rzecz osób z
zaburzeniami osobowości i zaburzeniami pokrewnymi, a także dzieci i młodzieży z
problemami w zakresie regulacji emocji i zachowaniami autodestrukcyjnymi, oraz ich
bliskich,
g. wydawanie książek, broszur i czasopism związanych z celami Towarzystwa,
h.tłumaczenie obcojęzycznych materiałów na język polski,
i. stworzenie i prowadzenie strony internetowej Towarzystwa,
j. stworzenie i prowadzenie bazy terapeutów i ośrodków DBT w Polsce,
k. stworzenie i prowadzenie internetowej bazy wiedzy dla osób cierpiących na zaburzenia
osobowości i zaburzenia pokrewne, a także dzieci i młodzieży z problemami w zakresie
regulacji emocji i zachowaniami autodestrukcyjnymi, oraz dla ich bliskich,
l. pomoc w organizowaniu lokalnych grup samopomocy dla osób z zaburzeniami osobowości
i z zaburzeniami pokrewnymi, a także dzieci i młodzieży z problemami w zakresie regulacji
emocji i zachowaniami autodestrukcyjnymi, oraz ich bliskich,
m.stworzenie i prowadzenie ogólnopolskiej całodobowej infolinii dla osób z zaburzeniami
osobowość, i z zaburzeniami pokrewnymi, a także dzieci i młodzieży z problemami w
zakresie regulacji emocji i zachowaniami autodestrukcyjnymi, oraz ich bliskich.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 9
1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.
2. Towarzystwo zrzesza członków:
a. zwyczajnych,
c. wspierających
d. honorowych

§ 10
1. Członkami zwyczajnym Towarzystwa stają się wszyscy uczestnicy Zebrania Założycielskiego
Towarzystwa.
2. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej
zdolności do czynności prawnych, która złoży deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd.
3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu
dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 11
1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie osobom szczególnie zasłużonym dla
działalności Towarzystwa.
2. Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania,
podejmowanej na wniosek Zarządu.

§ 12
1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 13
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a. czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa,
b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Towarzystwa,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
d.zgłaszania wniosków co do działalności Towarzystwa,
e. otrzymywania wydawnictw i materiałów informacyjno-szkoleniowych Towarzystwa na
warunkach preferencyjnych.

§ 14
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Towarzystwa i w realizacji jego celów,
b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c. przestrzegania Statutu i uchwał władz Towarzystwa,
d.regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 15
Członek honorowy ma prawo zwyczajnego członka – bez czynnego i biernego prawa
wyborczego i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.

§ 16
1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą
jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa, poza tym
posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.

§ 17
1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Towarzystwa złożonej na ręce
Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych
zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i
uchwał władz Towarzystwa.
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. utraty osobowości prawnej członka wspierającego – osobę prawną lub wstrzymania
zadeklarowanej pomocy dla Towarzystwa.
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Towarzystwie przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej
uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Towarzystwa

§ 18
Władzami Towarzystwa są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

§ 19
1. Władze Towarzystwa wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu
głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład władz Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.

§ 20
Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych
członków, chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 21
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Towarzystwa trwa 2 lata.

Walne Zebranie Członków

§ 22
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz na 2 lata jako sprawozdawczo-wyborcze,
zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co
najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma
wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu
miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7. Walne Zebranie Członków może odbyć się za zgodą wszystkich członków Towarzystwa, poza
siedzibą Towarzystwa, w Warszawie.

§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa,
b. uchwalanie zmian Statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Towarzystwa,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa,
f. rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych Towarzystwa od uchwał Zarządu,
g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
h. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.

Zarząd

§ 24
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z Przewodniczącego Zarządu, Wiceprzewodniczącego Zarządu,  Sekretarza, Skarbnika i Członka Zarządu wybieranych przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
3. Przewodniczący Zarządu i Wiceprzewodniczący Zarządu wybierany jest w odrębnym głosowaniu (przez Walne
Zebranie Członków Towarzystwa).
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
5. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.

§ 25
Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa,
a. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c. zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. przyjmowanie i wykluczanie członków Towarzystwa,
g. zwoływanie Walnego Zebrania,
h. ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 26
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy
składu osobowego Zarządu.
2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

Komisja Rewizyjna
§ 27
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym Przewodniczącego wybieranego na
pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w
roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

§ 28
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Towarzystwa,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Towarzystwa i Zarządu Towarzystwa,
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego
członka Zarządu
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków
przez Zarząd w określonym terminie

Rozdział IV. Działalność gospodarcza

§ 29
1. Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z)
2. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
3. Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z)
4. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
5. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
6. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
7. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność (PKD 63.11.Z),
8. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD
86.90.E),
9. Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
10. Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z)
11. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z).
12. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z).

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 30
1. Źródłami majątku Towarzystwa są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
d. dochody z majątku Towarzystwa, dochody z własnej działalności.
2. Towarzystwa prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje
Zarząd.

Sposób reprezentacji

§ 31
Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa, w tym w sprawach majątkowych,
uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 32
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą
większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.

§ 33
1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 16.11.2018

Podpisano:
Zarząd Polskiego Towarzystwa DBT

KRS