Kodeks Dobrych Praktyk PTDBT

Kodeks dobrych praktyk  Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (PTDBT)

Mając na względzie standardy prowadzonej terapii i szkoleń oraz dbając o transparentność działań władz i członków PTDBT deklarujemy, że w swoich działaniach kierować się będziemy Kodeksem Dobrych Praktyk. 

  1. Szkolenia prowadzone przez przedstawicieli PTDBT

1.1. Sposób organizacji szkoleń

a ) Członkowie władz stowarzyszenia prowadzący szkolenie w ramach własnej działalności gospodarczej deklarują, że będą dobrowolnie przekazywać darowiznę w wysokości 10% dochodów ze szkolenia na działalność statutową PTDBT. Informacja o darowiźnie może być zamieszczona w materiałach promujących szkolenie. 

  1. b) Stowarzyszenie PTDBT może zorganizować w ramach własnej działalności gospodarczej szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe terapeutów i innych specjalistów. Stowarzyszenie może zlecić realizację szkolenia członkowi towarzystwa.  Stowarzyszenie zatrzyma 50% zysków z organizacji szkolenia, zyski te zostaną przeznaczone na rzecz realizacji celów statutowych PTDBT. Pozostałe 50% zysków zatrzyma prowadzący jako swoje honorarium. Koszty organizacyjne szkolenia będą obejmować wydatki związane z dojazdem i zakwaterowaniem trenera. 
  2. c) Dobrą praktyką jest przekazywanie darowizny na rozwój towarzystwa przez członków PTDBT, którzy prowadzą komercyjne szkolenia związane z DBT dla specjalistów, szczególnie jeśli w opisie szkolenia lub w informacjach o osobie prowadzącej szkolenie powołują się na członkostwo w PTDBT. Informacja o darowiźnie wraz z jej wysokością (np.: 5% zysku ze szkolenia przekazuję na PTDBT) może być zamieszczona w materiałach promujących szkolenie. 

1.2 Sposób organizacji innych usług PTDBT – superwizja, konsultacje, mentoring 

Dobrą praktyka członków PTDBT jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w różnych, nieodpłatnych i odpłatnych formach, jak np. zespoły konsultacyjne, superwizja i mentoring.

  1. Kompetencje osób prowadzących szkolenia

2.1 Osoby prowadzące szkolenia tematycznie  związane z Terapią Dialektyczno-Behawioralną lub Zaburzeniem Osobowości z Pogranicza lub innymi pokrewnymi dziedzinami,  mogą zwracać się do PTDBT z prośbą o rekomendację towarzystwa. Na podstawie merytorycznej analizy PTDBT może udzielić takiej rekomendacji. Rekomendacja jest każdorazowo nieodpłatna. 

2.2 Zachęcamy członków towarzystwa do zwracania się do PTDBT z wnioskami o rekomendację. Lista rekomendowanych szkoleń będzie dostępna na stronie PTDBT i w Newsleterze oraz na stronie FB stowarzyszenia. 

2.3 Rekomendujemy, aby osoby prowadzące szkolenia z zakresu DBT posiadały odpowiednie kompetencje i doświadczenie (ukończyły co najmniej całościowe szkolenie z DBT). 

  1. Tworzenie zaangażowanej społeczności DBT 

3.1 Zachęcamy członków towarzystwa do zgłaszania swojego udziału w roli prowadzących prelekcje, seminaria i szkolenia, w celu rozpropagowania tych informacji i/lub udzielenia ewentualnego wsparcia organizacyjnego. 

3.2 Zachęcamy członków towarzystwa do aktywnego udziału w inicjatywach PTDBT i organizowania własnych. 

  1. Kompetencje własne terapeutów DBT

4.1 Wprowadzanie do własnej praktyki terapeutycznej elementów DBT nie jest równoznaczne z byciem terapeutą DBT. 

4.2 Prowadzenie kompleksowej terapii DBT wymaga prowadzenia terapii indywidualnej, treningu umiejętności (w formie grupowej lub – jeśli jest to niemożliwe – w formie indywidualnego treningu umiejętności) oraz bycia członkiem zespołu konsultacyjnego. Jeśli dany terapeuta nie ma takowego zespołu w swoim miejscu pracy rekomendujemy dołączenie do jednego z zespołów konsultacyjno-samokształceniowych prowadzonych przez towarzystwo. 

Kodeks został zaproponowany i opracowany przez Komisię Rewizyjną i Zarząd PTDBT, a następnie przyjęty uchwałą na Walnym Zebraniu Członków (najwyższą władzę stowarzyszenia)  w dniu 18.06.2019