Trening:

Dla liderów grup  Family Connections ™

Family Connections ™ to 12-tygodniowy bezpłatny program wsparcia rodzin i bliskich osób z BPD.

Regulamin 

REGULAMIN Szkolenia

Family Connections  Leader Training 2018

I. Postanowienia ogólne

 1. Wydarzenie Szkolenie: Family Connections Leader Training 2018 zwana w dalszej części regulaminu Szkoleniem, odbędzie się 10-11.11.2018 w Hotelu Logos ul. Uphagena 26/28 80-237 Gdańsk, w formie interaktywnej sesji satelitarnej – transmisji na żywo – szkolenia organizowanego przez National Education Alliance for Borderline Personality Disorder w Nowym Jorku, USA.  
 2. Organizatorem Szkolenia w formie sesji satelitarnej na terenie Polski jest jest Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej z siedzibą w Gdańsku, ul. Politechniczna 9/7 80-288 Gdańsk, NIP: 9571090202, REGON: 366073484 KRS: 0000652425 zwany dalej Organizatorem.

II. Zasady uczestnictwa

 1. Ramowy program Szkolenia znajduje się na stronie internetowej www.ptdbt.pl/familyconnections Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. O zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej oraz drogą mailową (w przypadku zarejestrowanych uczestników).
 2. W Szkoleniu  mogą wziąć udział osoby, które spełniają wszystkie poniższe warunki:
  1.  są psychologami, psychoterapeutami lub psychiatrami,
  2. są członkami PTDBT i nie zalegają ze składkami członkowskimi,
  3. zarejestrowały się poprzez formularz rejestracji na Szkolenie dostępny na stronie: https://family-connections-leader-training-2018-gdansk.konfeo.com
  4. zobowiązały się do prowadzenia 12-tygodniowego programu Family Connections zawsze bezpłatnie dla uczestników przynajmniej 2 razy w ciągu 3 lat od ukończenia Szkolenia, a pierwszej grupy w ciągu 6 m-cy od ukończenia Szkolenia, zgodnie z wytycznymi NEABPD dla zachowania udowodnionej w badaniach skuteczności programu,
  5. dokonały płatności na pokrycie kosztów organizacyjnych Szkolenia na konto 37 1140 2004 0000 3202 7661 3335 mBank, przelewem bankowym lub za pośrednictwem płatności internetowych w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.
 3. Zarejestrowanie uczestnictwa w Szkoleniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 4. Opłata pobierana od uczestników w wysokości 150,00PLN przeznaczona jest na pokrycie kosztów
  1. posiłków podczas trwania szkolenia,
  2. przygotowania i wydruku materiałów szkoleniowych,
  3. obsługi rejestracji online.
  4. Uczestnicy Szkolenia we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Szkolenia oraz koszty powrotu, a także noclegu.
 5. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Pozostałe koszty organizacyjne, oprócz wymienionych w pkt 4. Niniejszego Regulaminu pokrywane są przez Organizatora ze środków własnych. Organizator zapewnia:
  1. wynajem sali szkoleniowej,
  2. obsługę techniczną i sprzęt do wideokonferencji,
  3. obsługę  administracyjną szkolenia ,
  4. wykładowcy z NEABPD ani koordynatorzy z PTDBT nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę,
 6. Informacje o opłatach i warunkach rejestracji publikowane są na stronie internetowej Szkolenia:
  https://family-connections-leader-training-2018-gdansk.konfeo.com
 7. Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy za wpłaconą kwotę na pokrycie kosztów wymienionych w pkt. 4 niniejszego Regulaminu.
 8. Zgłoszenia uczestnictwa, dokonywane za pośrednictwem strony https://family-connections-leader-training-2018-gdansk.konfeo.com przyjmowane są do 10.11.2018 lub do wyczerpania miejsc.
 9. Opłata za koszty udziału w Szkoleniu wniesiona przez jednego uczestnika może zostać przeniesiona na innego, pod warunkiem, że informacja o zmianie zostanie przekazana Organizatorowi w terminie do 08.11.2018 oraz pod warunkiem, że nowy uczestnik spełni wszystkie warunki wymieniona w pkt. 2 niniejszego regulaminu.
 10. W przypadku odwołania Szkolenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% opłaty wniesionej na pokrycie kosztów swojego udziału w Szkoleniu.
 11. W przypadku odwołania Szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, które uniemożliwią przeprowadzenie Szkolenia, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 90 % kosztów uczestnictwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.
 12. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu do dnia 15.10.2018 uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po tym terminie koszty uczestnictwa nie będą zwracane przez Organizatora.

IV. Bezpieczeństwo

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Szkolenia.
 2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Szkolenie.

V. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (RODO)

 1. Zgłaszając się do udziału w Szkolenia uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Szkolenia i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi poprawkami) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (Dz.Urz. UE L z 4.5.2016 r. Nr 119, s. 1),
 2. Zakres przetwarzanych danych: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o wykształceniu, adres zamieszkania.
 3. Cel przetwarzania danych:  1) Zorganizowanie Szkolenia przez Organizatora w szczególności w celu prawidłowego rozliczenia kosztów szkolenia  a następnie 2) kontakt w celu wprowadzenia programu Family Connections przez uczestnika szkolenia w jego gabinecie/placówce.
 4. Rejestrując się na szkolenie uczestnik upoważnia PTDBT do  przekazania jego danych osobowych (w szczególności: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania,  NIP) do firm świadczących usługi na rzecz PTDBT w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia i koordynacji projektu Family Connections w Polsce. W szczególności uczestnik upoważnia PTDBT do powierzenia przetwarzania danych osobowych :
  1. firmie prowadzącej księgowość PTDBT w zakresie niezbędnym do zaksięgowania faktur i dokumentowania działalności towarzystwa.
  2. firmy obsługującej rejestrację konferencji prowadzącej portal konfeo.pl  w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rejestracji uczestników.
  3. stowarzyszeniu NEA BPD z siedzibą w USA  w celu wystawienia certyfikatów szkoleniowych oraz  w celu koordynacji programu Family Connections
  4. innym podmiotom, z których usług PTDBT korzysta w celu koordynacji szkolenia oraz komunikacji z uczestnikami szkolenia  w szczególności firm obsługujących serwery pocztowe PTDBT
 5. Czas przetwarzania danych: dane będą przetwarzane  w celach prawidłowych rozliczeń finansowych tj.: 5 lat licząc od końca roku w którym upłynął termin płatności podatku wynikających z realizacji usług –  art. 70 ust 1. ordynacji podatkowej – dotyczy faktur i dokumentów finansowych oraz załączników do faktur w postaci list obecności lub do czasu prowadzenia przez uczestnika szkolenia programu Family Connections .
 6. Prawo zmiany danych: Uczestnik szkolenia ma prawo do wglądu do danych oraz do zmiany i aktualizacji tych danych
 7. Prawo do skargi:  Uczestnik szkolenia ma prawo wnieść skargę  do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Inne kwestie

V. Inne kwestie

 1. Szkolenie może być będzie filmowane i fotografowane przez Organizatora.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Szkoleniu w otoczeniu prowadzącego oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia.
 3. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

Termin i adres:

10-11 LISTOPADA 2018, GDAŃSK
HOTELT LOGOS
UL. UPHAGENA 26/28, 
80-237 GDAŃSK-WRZESZCZ

W imieniu National Education Alliance for Borderline Personality Disorder NEABPD oraz własnym – PTDBT, zapraszamy Państwa na międzynarodowe szkolenieliderów programu Family Connections prowadzone przez dr Alana Fruzzettiego (z pomocą doświadczonych FC online oraz przedstawicieli PTDBT w Polsce).

Dr Fruzzetti będzie prowadzić szkolenie w Nowym Jorku. Będzie ono transmitowane na żywo nie tylko do Polski, ale także do  Kanady, Portoryko, Houston, Minnesoty.  

Szkolenie prowadzone będzie w języku angielskim. UWAGA: Z racji intensywności szkolenia nie będzie prowadzone tłumaczenie symultaniczne!

Miejsce:

Trening dla liderów grup Program Family Connections ™

10-11 LISTOPADA 2018, GDAŃSK
HOTEL LOGOS
UL. UPHAGENA 26/28