Zawiadomienie o Walnym Zebraniu 
Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej

Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się 18 czerwca 2019 roku o godzinie 20.15 na platformie internetowej zoom.us.

Zebranie będzie miało charakter sprawozdawczo-strategiczny, tj przedstawione pod głosowanie zostanie sprawozdanie finansowe PTDBT za 2018 a także zostaną przedstawione aktualne i zaplanowane działania m.in. w zakresie szkolenia DBT w Polsce, propozycji tzw. Kodeksu Dobrych Praktyk PTDBT, powołania sekcji DBT w PTTPB.
 
W przypadku braku kworum we wskazanym I terminie zebrania, wyznacza się II termin Walnego Zebrania Członków, na 18 czerwca 2019 godz 20:30, także na platformie internetowej zoom.us (link do rejestracji na spotkanie pozostaje bez zmian).
Poniżej znajduje się link do rejestracji udziału w spotkaniu. Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo email z linkiem  z dostępem do spotkania. Rejestracja trwa ok 1-2 minuty, i konieczna dla udokumentowania udziału członków PTDBT w Walnym Zebraniu, zastępuje częściowo tradycyjną listę obecności.

Do udziału w spotkaniu potrzebne będzie:

– sprzęt – komputer/laptop/tablet/telefon

– z dostępem do Internetu oraz możliwością odbioru i transmisji obrazu (kamerka) oraz dźwięku (głośnik/słuchawki i mikrofon).

Proponowany porządek obrad Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (PTDBT):
1. Powitanie zebranych i otwarcie obrad Zebrania Członków PTDBT 
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Członków PTDBT oraz jego zdolności podejmowania decyzji. 
4. Przedstawienie porządku obrad. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego z działalności stowarzyszenia za 2018 rok.
7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania wraz z oceną działania Zarządu
8. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu oraz Komisji  Rewizyjnej.
10. Przedstawienie propozycji Kodeksu Dobrych Praktyk PTDBT.
11. Dyskusja nad propozycją Kodeksu Dobrych Praktyk PTDBT.
12. Głosowanie nad przyjęciem Kodeksu Dobrych Praktyk PTDBT.
13. Przedstawienie planu szkoleń DBT na lata 2019/2020 w Polsce.

14. Przedstawienie planu utworzenia sekcji DBT w PTTPB.
15. Dyskusja, pytania i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków. 

UWAGA:
11 czerwca 2019 zostaną przesłane do Państwa do wglądu dokumenty: sprawozdanie finansowe, proponowany tekst Kodeksu Dobrych Praktyk PTDBT. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nimi, usprawni to przeprowadzenie Zebrania.

Zarząd PTDBT serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w Zebraniu!

Osoby, które nie opłaciły jeszcze składki członkowskiej za 2019 rok, uprzejmie prosimy o dokonanie płatności kwoty 100,00zł na konto: 37 1140 2004 0000 3202 7661 3335.

W przypadku braku kworum we wskazanym I terminie zebrania, wyznacza się II termin Walnego Zebrania Członków, na 18 czerwca 2019 godz 20:30, także na platformie internetowej zoom.us, link do rejestracji na spotkanie pozostaje bez zmian.

Liczymy na Państwa obecność!

Z pozdrowieniami,

Magdalena Skuza-Singh
Przewodnicząca Zarządu PTDBT